Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thống số kỹ thuật của các đoạn cạn luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu
Số: 167/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 3 tháng 7 năm 2024
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thống số kỹ thuật của các đoạn cạn luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

 

HCM – 25 – 2024

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Đoạn luồng: Các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis,  Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu VGR_2406_01 đến VGR_2406_06, DX_2406_01,  DX_2406_02,  KER_2406_01, KER_2406_02, ML_2406_01 đến ML_2406_04, PRO_2406, ĐH_2406, ĐC-P58_2406, NAVI_2406_01, NAVI_2406_02, P71-ĐT83_2406_01 đến P71-ĐT83_2406_06, VQ1_2406, VQ2_2406, tỷ lệ 1/2000 đo đạc hoàn thành tháng 6/2024 và các tài liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của các đoạn cạn luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150 m, đoạn Vịnh Gành Rái rộng 400 m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ”.

 1. Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn Vịnh Gành Rái (Đoạn từ cặp phao BHHH số “8”, “9” luồng Vũng Tàu – Thị Vải + 800 m đến phao BHHH số “3” + 800 m): Độ sâu đạt 8,5 m.

 2. Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn Dần Xây (Đoạn từ phao BHHH số “29”- 400 m đến phao BHHH số “26” + 400 m): Độ sâu đạt 8,5 m.

 3. Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn Kervella (Đoạn từ phao BHHH số “28” – 400 m đến phao BHHH số “33”):

- Dải điểm độ sâu nằm bên phải luồng kéo dài từ phao BHHH số “28” – 100 m đến phao BHHH số “28”, chiều dài khoảng 100 m, lấn luồng xa nhất 25 m, độ sâu đạt 6,7 m nằm sát biên luồng.

Ngoài dải điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 8,5m.

 1. Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn Mũi L’est (Đoạn từ phao BHHH số “34” –1100 m đến phao BHHH số “37A”):

- Dải điểm độ sâu nằm bên phải luồng kéo dài từ đăng tiêu BHHH số “35” đến đăng tiêu BHHH số “35” + 180 m, chiều dài khoảng 180 m, lấn luồng xa nhất 13 m, đô sâu đạt 7,5 m.

- Xuất hiện các điểm độ sâu 8,3 m; 8,4 m; 8,2 m tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu (m)

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

8,3

10035’02,0” N

106050’19,5” E

10034’58,3” N

106050’25,9” E

8,4

10035’05,5” N

106050’54,0” E

10035’01,9” N

106051’00,4” E

8,2

10035’06,0” N

106050’57,2” E

10035’02,3” N

106051’03,7” E

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “40” – 85 m đến phao BHHH số “40” + 30 m, chiều dài khoảng 115 m, lấn luồng xa nhất 8 m, đô sâu đạt 6,9 m.

Ngoài các điểm, dải điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 8,5 m.

 1. Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn Propontis (Đoạn từ phao BHHH số “37A” đến phao BHHH số “44” + 750 m):

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “44” – 20 m đến phao BHHH số “44” + 80 m, chiều dài khoảng 100 m, lấn luồng xa nhất 15 m, đô sâu đạt 7,9 m.

- Xuất hiện điểm độ sâu 8,2 m tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu (m)

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

8,2

10035’31,8” N

106051’31,7” E

10035’28,1” N

106051’38,2” E

Ngoài các điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 8,5 m.

 1. Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn Đá Hàn (Đoạn từ phao BHHH số “46” –100 m đến phao BHHH số “43” + 300 m): Độ sâu đạt 8,5 m.

 2. Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn phao “58” (Tại khu vực mũi Pha Mi):

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng, kéo dài từ phao BHHH số “58” – 190 m đến phao BHHH số “58”, chiều dài khoảng 190 m, chiều rộng khoảng 110 m, độ sâu đạt 6,5 m.

Ngoài dải điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn cạn này đạt 8,5 m.

 1. Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn Navioil (Đoạn từ phao BHHH số “67” đến phao BHHH số “69” + 850 m): Độ sâu đạt 9,2 m.

 2. Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn P71-ĐT83 (Đoạn từ phao BHHH số “71” đến đăng tiêu BHHH số “83” + 1300 m):

- Đoạn từ phao BHHH số “64” – 370 m đến phao BHHH số “64” + 480, chiều dài khoảng 850 m, độ sâu đạt 6,8 m, độ sâu tại tim luồng đạt 7,6 m.

- Dải điểm độ sâu nằm bên phải luồng kéo dài từ phao BHHH số “75” – 250 m đến phao BHHH số “75”, chiều dài khoảng 250 m, lấn luồng xa nhất khoảng 12 m, độ sâu đạt 8,0 m nằm sát biên luồng.

- Dải điểm độ sâu nằm bên phải luồng kéo dài từ phao BHHH số “77” – 160 m đến phao BHHH số “77” + 140 m, chiều dài khoảng 300 m, lấn luồng xa nhất 32 m,  độ sâu đạt 7,5 m nằm sát biên luồng.

- Đoạn từ phao BHHH số “77” + 200 m đến phao BHHH số “77” + 620, chiều dài khoảng 420 m, độ sâu đạt 7,8 m, độ sâu tại tim luồng đạt 8,5 m.

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “66” đến phao BHHH số “66” + 170 m, chiều dài khoảng 170 m, lấn luồng xa nhất 11 m,  độ sâu đạt 6,6 m nằm sát biên luồng.

- Xuất hiện các điểm độ sâu 8,3 m; 8,1 m tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu (m)

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

8,3

10046’04,6” N

106044’58,7” E

10046’00,9” N

106045’05,1” E

8,1

10046’39,1” N

106044’14,2” E

10046’35,5” N

106044’20,6” E

Ngoài các điểm, dải điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 8,5m.

 1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu VQ01 (khu nước trước Bến cảng Sải Gòn tại khu vực hạ lưu rạch Bến Nghé) là nửa đường tròn đường kính 340 m: Độ sâu đạt 2,1 m.

 2. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu VQ02 (khu nước tại khu vực đối diện Kênh Tẻ) là nửa đường tròn đường kính 480 m: Độ sâu đạt 5,8 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu qua các đoạn luồng nêu trên căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu, dải điểm độ sâu nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn