Khách| Đăng nhập
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
Số: 166/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 3 tháng 7 năm 2024
Đơn vị thông báo: Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

TVH - 24 - 2024

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ TTLSH_2406_01 đến TTLSH_2406_12 tỷ lệ 1/5000 đo đạc hoàn thành tháng 6/2024 và các tài liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”.

  1. Đoạn 1 – Đoạn luồng biển: Từ phao BHHH số “0” đến đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp đăng tiêu BHHH số “9”, “12”), chiều dài 7,7 km:

1.1. Đoạn từ phao BHHH số “0” đến hạ lưu cặp phao BHHH số “7”, “10” - 200 m, chiều rộng đáy luồng 150 m, chiều dài 6,5 km.

- Đoạn từ phao BHHH số “0” đến cặp phao BHHH số “1”, “2” + 380 m, chiều dài khoảng 1,7 km, độ sâu đạt 6,6 m.

- Đoạn từ cặp phao BHHH số “1”, “2” + 380 m đến cặp phao BHHH số “3”, “4” + 280 m, chiều dài khoảng 1,2 km, độ sâu đạt 5,0 m, độ sâu tại tim luồng đạt 6,2 m.

- Đoạn từ cặp phao BHHH số “3”, “4” + 280 m đến phao BHHH số “8”, chiều dài khoảng 2,3 km, độ sâu đạt 4,5 m, độ sâu tại tim luồng đạt 5,0 m.

- Đoạn từ phao BHHH số “8” đến cặp phao BHHH số “7”, “10” - 200 m, chiều dài khoảng 1,3 km: trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng 70 m (tính từ tim luồng ra mỗi bên 35 m), độ sâu đạt 2,5 m; trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng 150 m, độ sâu đạt 1,7 m nằm sát biên phải luồng.

1.2. Đoạn từ cặp phao BHHH số “7”, “10” - 200 m đến cặp Đăng tiêu số “9”, “12”, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 85 m, chiều dài khoảng 1,2 km.

- Đoạn từ cặp phao BHHH số “7”, “10” - 200 m đến cặp phao BHHH số “7”, “10” + 200 m, chiều dài khoảng 400 m: trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng 70 m (tính từ tim luồng ra mỗi bên 35 m), độ sâu đạt 5,1 m; trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng nhỏ nhất 85 m, độ sâu đạt 3,0 m nằm sát biên trái luồng.

- Đoạn từ cặp phao BHHH số “7”, “10” + 200 m đến cặp đăng tiêu BHHH số “9”, “12”, chiều dài khoảng 800 m: trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng 70 m (tính từ tim luồng ra mỗi bên 35 m), độ sâu đạt 7,0 m; trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng nhỏ nhất 85 m, độ sâu đạt 4,0 m nằm sát biên trái luồng.

  1. Đoạn 2 – Đoạn luồng kênh Tắt: Từ đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp đăng tiêu số “9”, “12”) đến ngã ba kênh Quan Chánh Bố - kênh Tắt, chiều dài 8,7 km:

- Đoạn luồng từ đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp đăng tiêu BHHH số “9”, “12”) đến đăng tiêu BHHH số “22” – 420 m, chiều dài khoảng 7,8 km: trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng 70 m (tính từ tim luồng ra mỗi bên 35 m), độ sâu đạt 6,5 m; trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng nhỏ nhất 85 m, độ sâu đạt 5,1 m nằm sát 02 biên luồng.

- Đoạn luồng từ đăng tiêu BHHH số “22” – 420 m đến đến ngã ba kênh Quan Chánh Bố - kênh Tắt, chiều dài khoảng 900 m: trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng 70 m (tính từ tim luồng ra mỗi bên 35 m), độ sâu đạt 6,3 m; trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng nhỏ nhất 85 m, độ sâu đạt 0,3 m nằm sát biên trái luồng.

  1. Đoạn 3 – Đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố: Từ ngã ba kênh Quan Chánh Bố - kênh Tắt đến ngã ba sông Hậu - kênh Quan Chánh Bố (khu vực phao BHHH số “58”), chiều dài khoảng 20,0 km:

- Đoạn luồng từ ngã ba kênh Quan Chánh Bố - kênh Tắt đến phao BHHH số “25” + 200 m, chiều dài khoảng 5,5 km: trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng 70 m (tính từ tim luồng ra mỗi bên 35 m), độ sâu đạt 6,0 m; trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng nhỏ nhất 85 m, độ sâu đạt 5,6 m nằm sát 02 biên luồng.

- Đoạn từ BHHH số “25” + 200 m đến cặp đăng tiêu BHHH số “34”, “27” + 120 m,  chiều dài khoảng 1,0 km: trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng 70 m (tính từ tim luồng ra mỗi bên 35 m), độ sâu đạt 5,7 m, độ sâu tại tim luồng đạt 6,1 m; trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng 85 m, độ sâu đạt 5,1 m nằm sát 02 biên luồng.

- Đoạn từ BHHH cặp đăng tiêu BHHH số “34”, “27” + 120 m đến đến phao BHHH số “52”, chiều dài khoảng 11,0 km: trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng 70 m (tính từ tim luồng ra mỗi bên 35 m), độ sâu đạt 5,0 m; trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng nhỏ nhất 85 m, độ sâu đạt 4,5 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “52” đến cặp đăng tiêu BHHH số “54”, “49” + 150 m, chiều dài khoảng 1,1 km, độ sâu đạt 4,6 m, độ sâu tại tim luồng đạt 5,3 m.

- Đoạn luồng từ cặp đăng tiêu BHHH số “54”, “49” + 150 m đến ngã ba sông Hậu - kênh Quan Chánh Bố (khu vực phao BHHH số “58”), chiều dài khoảng 1,0 km: trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng 70 m (tính từ tim luồng ra mỗi bên 35 m), độ sâu đạt 2,9 m; trong phạm vi đáy luồng có chiều rộng nhỏ nhất 85 m, độ sâu đạt -0,8 m (cao hơn mực nước “số 0 hải đồ”) nằm sát biên phải luồng.

  1. Đoạn 4 – Đoạn luồng sông Hậu: Từ ngã ba sông Hậu - kênh Quan Chánh Bố (khu vực phao BHHH số “58”) đến thượng lưu cặp phao BHHH số “76”, “69” (khu vực giao với luồng hàng hải Định An – Sông Hậu), chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 95 m, chiều dài khoảng 16,2 km:

- Xuất hiện điểm độ sâu 5,0 m; 5,4 m; 6,4 m tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
5,0 9036’43,0” N 106016’46,9” E 9036’39,3” N 106016’53,3” E
5,4 9036’43,5” N 106016’44,3” E 9036’39,8” N 106016’50,8” E
6,4 9036’44,0” N 106016’42,1” E 9036’40,3” N 106016’48,5” E

- Dải điểm độ sâu kéo dài từ cặp phao BHHH số “64”, “57” – 650 m đến cặp phao BHHH số “64”, “57” + 150 m, chiều dài khoảng 800 m, độ sâu đạt 6,1 m

Ngoài các điểm, dải điểm độ sâu nên trên độ sâu đoạn luồng này đạt 6,5 m.

  1. Khu nước tránh tàu: Gồm 02 khu nước tránh tàu thuộc khu vực đoạn 3 – Đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố.

- Khu nước tránh tàu 1: Tại phía phải luồng, khu vực cặp đăng tiêu BHHH số “19”, “24”, chiều rộng khu nước 50 m, chiều dài khu nước 600 m, độ sâu đạt 5,2 m.

- Khu nước tránh tàu 2: Tại phía phải luồng, khu vực từ cặp đăng tiêu BHHH số “40”, “33” đến cặp đăng tiêu BHHH số “42”, “35”, chiều rộng khu nước 50 m, chiều dài khu nước 600 m, độ sâu đạt 1,0 m nằm sát biên phải khu tránh tàu.

  1. Chướng ngại vật trên luồng: Xuất hiện rải rác các đáy cá di động trên đoạn luồng từ ngã ba kênh Quan Chánh Bố - kênh Tắt đến cặp đăng tiêu BHHH số “44”, “39”, lấn luồng xa nhất khoảng 55 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu, dải độ sâu, chướng ngại vật tại các khu vực nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam./.

File đính kèm
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
Tuyến luồng Vạn Gia
Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân
Tuyến luồng Sông Chanh
Tuyến luồng Hải Phòng
Tuyến luồng Phà rừng
Tuyến luồng Diêm Điền
Tuyến luồng Hải Thịnh
Tuyến luồng Lệ Môn
Tuyến luồng Nghi Sơn
Tuyến luồng Cửa Lò
Tuyến luồng Cửa Hội
Tuyến luồng Vũng Áng
Tuyến luồng Cửa Gianh
Tuyến luồng Hòn La
Tuyến luồng Cửa Việt
( Xem thêm... )
LIÊN KẾT WEB

© 2011 Cục Hàng Hải Việt nam
Bản quyền thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37683065; Fax: 84.4.37683058
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn